loader image
Skip links

COBIT 5 тогтолцоонд суурилсан IT аудит хийгдлээ

Систем центр ХХК нь Бүрэн Скор ЗМС ХХК-ийн IT засаглалын COBIT 5 тогтолцоонд суурилсан мэдээллийн технологийн аудит хийлээ.

Түүнээс гадна Систем центр нэвтрэлтийн шалгалт (penetration test) давхар хийн Монголбанкны шалгуурыг хангалаа.

COBIT (Control Objective for information and Related Technologies) нь Мэдээллийн Систем Хяналт Үнэлгээний Нийгэмлэг (“ISACA Informataion Systems Audit and Control Association)-ээс гаргасан байгууллагын мэдээллийн технологийн засаглал болон менежментийн загвар тогтолцоо юм.