loader image
Skip links

Зээлийн хяналт

Зээлийн хяналт нь зээлдэгчийн зээлийн хувийн туслах, манаачийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Энгийнээр хэлбэл,  хэрэглэгчид зээлийн түүхээ харах, шинээр данс нээх, зээлийн картын үлдэгдэл нэмэгдэх, хасагдах, зээлдэгч болоод хамтран зээлдэгчийн хугацаа хэтэрсэн эсвэл хэтэрч болзошгүй төлбөрийн мэдээлэл зэрэг зээлдэгчийн дансанд өөрчлөлт орж буй аливаа  өөрчлөлтийг анхааруулж, зээлийн скоринг эрүүл байлгахад тусалдаг.